Τρόπος εγγραφής στο Μ.Ι. για όσους έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης

Οι δικαιούχοι του Μεταφορικού Ισοδύναμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4551/18, όπως ισχύει, οι οποίοι έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, δύνανται να υποβάλουν αίτηση πιστοποίησης σε έγχαρτη μορφή, προκειμένου να λάβουν τον Μοναδικό Αριθμό του Νησιώτη (Μ.Α.Ν.).

Η υποβολή της αίτησης γίνεται στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙ&ΝΠ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Υπόδειγμα της ανωτέρω αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία αναγράφονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποχρεούται να προσκομίζει ο αιτών/ουσα στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΑΙ&Ν Π, παρατίθεται στο Παράρτημα Ι της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. 4111.08.01/1317 "Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής δικαιούχων στη δυνατότητα υποβολής της αίτησης πιστοποίησης για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. σε έγχαρτη μορφή".

Για τις περιπτώσεις των ανωτέρω δικαιούχων του Μεταφορικού Ισοδύναμου, απαιτείται να γίνεται πιστοποίηση τους στην αρχή κάθε έτους.

logos