Γενικές πληροφορίες

Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις και τα συνεργαζόμενα με αυτές πρακτορεία οφείλουν να εκτυπώνουν στο εισιτήριο που εκδίδουν τον Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (Μ.Α.Ν.) που επιδεικνύει ο δικαιούχος, καθώς και το ονοματεπώνυμό του όπως αυτό αναγράφεται στην αστυνομική του ταυτότητα είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες.

Τα απαιτούμενα πεδία των εκδοθέντων εισιτηρίων που αφορούν στο μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου καταχωρίζονται στο σύστημα μέσω διαλειτουργικότητας την επομένη της πραγματοποίησης του ταξιδιού, αφού πρώτα καταχωριστούν από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα Κράτησης Θέσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων Επιβατών και Αποδείξεων Μεταφοράς Οχηµάτων (Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.).

logos