Καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ.

Το Α.ΝΗ.ΚΟ. για κάθε μέλος της ωφελούμενης μονάδας καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντος σε εύλογο χρόνο μετά την πραγματοποίηση του ταξιδιού.

Ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να αντιστοιχεί στον αριθμό IBAN που έχει δηλώσει ο αιτών και να τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Ο αιτών φέρει την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση του αριθμού λογαριασμού, ο οποίος πρέπει να είναι έγκυρος και ενεργός και στον οποίο ο αιτών πρέπει να είναι υποχρεωτικά πρώτος δικαιούχος. Σε περίπτωση που ο δηλωθείς αριθμός IBAN δεν είναι ενεργός και η πίστωση του λογαριασμού δεν είναι δυνατή, ο αιτών θα μπορεί να υποβάλει την αίτησή του, αφού διευθετήσει το παραπάνω ζήτημα με το οικείο πιστωτικό ίδρυμα.

logos